Έχουν περάσει 21 μέρες από την άφιξη του ιού στην Κύπρο. Από εκείνη τη μέρα η αλλαγή έγινε με γοργούς ρυθμούς. 14 μέρες μετά τον αρχικό εντοπισμό του ιού στη χώρα ο Πρόεδρος, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε ότι σε ολόκληρη τη χώρα πρόκειται να πραγματοποιηθεί καθολική απαγόρευση 3 εβδομάδων. …

Kyiv’s weed and speed dealing Telegram bots

Walking around the streets of Kyiv it’s not easy to ignore the graffiti on the wall. From graffiti stencils advertising local hostels, tags and throw ups from the local graffiti writers and painted political slogans on the pavements, the city is filled with urban scrawlings.

Some scrawlings however are prominent…

GuerrillaGorilla.Co

Studying the internet/ Analysing markets/ Guerrilla marketing in a digital age/ Consulting companies https://guerrillagorilla.co

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store